Package ขันหมาก + ตกแต่งสถานที่ (Package งานเช้า)

Package ขันหมาก + ตกแต่งสถานที่ (Package งานเช้า)

ตกแต่งสถานที่ งานเช้า 9,900 บาท

Package 9,900 ฿

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573200749353&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

1. ฉากขนาด 2.4 x 2.4 เมตร
– ตกแต่งด้วยดอกไม้เสมือนจริง
2. แสตนดอกไม้ซ้าย-ขวา หรือ กระถางโรมัน
3. โลโก้ บ่าว-สาว จำนวน 1 จุด
4. พานพุ่มรับน้ำ จำนวน 1 คู่ (ดอกไม้สด)
5. มาลัยบ่าว-สาว จำนวน 1 คู่ (ดอกไม้สด)
6. ชุดตั่งสีครีม – ทอง (อุปกรณ์ครบเช็ต)
7. พรมลายไทย สีครีม หรือ สีแดง
8. ช่อบูเก้ต์ (ดอกไม้สด) จำนวน 1 ช่อ*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

— ที่ Panda Flower Shop

แพ็คเก็จงานเช้า ตกแต่งสถานที่ 20,000 บาท (ดอกไม้สด)

Package 20,000

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559572910749382&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

1. ฉากขนาด 2.4 x 2.4 เมตร
– ออกแบบตามธีม (ไม่เกินจากงบประมาณ)
2. กระถางโรมัน ซ้าย – ขวา
3. ชุดตั่ง สีครีม – ทอง (ครบเช็ต)
4. พรมปูพื้น ลายไทย สีครีม หรือ สีแดง
5. พานพุ่มรับน้ำ 1 คู่
6. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
7. ช่อบูเก้ต์ 1 ช่อ
8. โลโก้บ่าว-สาว 1 จุด (ถ้าต้องการ)*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

— ที่ Panda Flower Shop

ชุดขันหมาก + ตกแต่งงานเช้า 20,000 บาท

ชุดขันหมก + ตกแต่งสถานที่งานเช้า 20,000 บาท

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559572840749389&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

ชุดขันหมาก
พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
พานสินสอด จำนวน 1 พาน
พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พานตกแต่งสถานที่
1.ฉากพิธี ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร
ตกแต่งด้วยดอกไม้เสมือนจริง
โลโก้บ่าว สาว 1 จุด
2. แสตนดอกไม้ซ้าย – ขวา หรือ กระถางโรมัน
3. ชุดตั่ง สีครีม – ทอง อุปกรณ์ครบเซ็ต
4. มาลัย บ่าว-สาว 1 คู่
5. พานพุ่มรับน้ำ จำนวน 1 คู่
6. พรมสีครีม ลายไทย หรือ สีแดง จำนวน 1 ผืน

*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

ที่ Panda Flower Shop

แพ็คเก็จขันหมาก + ตกแต่งสถานที่งานเช้า 29,9000 บาท 

แพ็คเกจขันหมาก + ตกแต่งสถานที่งานเช้า 29,900 บาท

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573284082678&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

ขันหมาก ประกอบด้วย (ใบตอง ดอกไม้สด)

1. พานขันหมากเอก 1 พาน
2. พานสินสอดเงิน-ทอง 1 พาน
3. พานแหวนหมั้น 1 พาน
4. พานธูปเทียนแพร 1 พาน
5. พานเชิญขันหมาก 1 พาน
6. พานขนมมงคล 1 คู่ (พร้อมขนม)
7. พานต้นกล้วย + ต้นอ้อย 1 คู่
*** ทุกพานเป็นงานจากวังหญิง ***ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วย
1. ฉากขนาด 2.4 * 2.4 เมตร
ตกแตงด้วยดอกไม้เสมือนจริง
2. กระถางโรมัน ซ้าย-ขวา
3. ชุดตั่งสีครีม – ทอง (ครบเซ็ต)
4. พรมปูลายไทย สีครีมหรือ สีแดง
5. โลโก้ บ่าว-สาว 1 จุด (ถ้าต้องการ)
6. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่ (ดอกไม้สด)
7. ช่อบูเก้ต์ 1 ช่อ (ดอกไม้สด)
8. พานพุ่มรับน้ำ 1 คู่ (ดอกไม้สด)
9. พานแหวนประยุกต์ 1 คู่ (ดอกไม้สด)

*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

ที่ Panda Flower Shop

แพ็คเกจ ตกแต่งสถานที่ งานเช้า 29,900 บาท

แพ็คเกจ ตกแต่งสถานที่ งานเช้า 29,900 บาท

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573357416004&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

1. ฉากขนาด 2.4 * 2.4 เมตร
ออกแบบตามธีมงาน (ไม่เกินจากงบประมาณ)
2. กระถางโรมัน ซ้าย-ขวา
3. ชุดตั่งสีครีม ทอง (ครบเซ็ต)
4. พรมรองพื้น สีครีม หรือ สีแดง ลายไทย
5. มาลัยบ่าว-สาว จำนวน 1 คู่
6. พานพุ่มรับน้ำ จำนวน 1 คู่
7. โลโก้บ่าว-สาว 1 จุด (ถ้าต้องการ)
8. ช่อบูเก้ต์ 1 ช่อ
9. พานแหวนประยุกต์ จำนวน 1 คู่
10. ตกแต่งบริเวณในงาน (โดยไม่เกินจากงบประมาณ ดูสถานที่เป็นหลัก)

*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ **

แพ็คเกจงานเช้า ขันหมาก + ตกแต่งสถานที่ 39,900 บาท

แพ็คเกจงานเช้า ขันหมาก + ตกแต่งสถานที่ 39,900 บาท

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573390749334&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

ชุดขันหมาก (ใบตอง ดอกไม้สด)
1. พานขันหมากเอก 1 พาน
2. พานสิสอดเงิน – ทอง 1 พาน
3. พานแหวนหม้น 1 พาน
4. พานธูปเทียนแพร 1 พาน
5. พานเชิญขันหมาก 1 พาน
6. พานขนมมงคล 1 คู่ (พร้อมขนม)
7. พานต้นกล้วย – ต้นอ้อย 1 คู่ตกแต่งสถานที่ (ดอกไม้สด)
1. ฉากขนาด 3 * 2.4 เมตร
– ออกแบบตามธีม (ไม่เกินจากงบประมาณ)
2. กระถางโรมันซ้าย – ขวา
3. ชุดตั่งสีครีม – ทอง (ครบเซ็ต)
4. พานพุ่มรับน้ำ 1 คู่
5. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
6. พรมลายไทย สีครีม หรือ สีแดง
7. ช่อบูเก้ต์ 1 ช่อ
8. โลโก้ บ่าว-สาว (ถ้าต้องการ)

*** สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

— ที่ Panda Flower Shop

แพ็คเก็จงานเช้า ตกแต่งสถานที่ 39,900 บาท

แพ็คเกจงานเช้า ตกแต่งสถานที่ 39,900

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573504082656&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

1. ฉากขนาด 3 – 4 * 2.4 เมตร
– ออกแบบตามธีม (ไม่เกินจางบประมาณ)
2. กระถางโรมันซ้าย – ขวา
3. ชุดตั่งสีตรีม-ทอง (ครบเซ็ต)
4. พรมปูพื้นลายไทย สีครีม หรือ สีแดง
5. พานพุ่มรับน้ำ 1 คู๋
6. พานแหวนประยุกต์ 1 คู่
7. มาลัย บ่าว-สาว 1 คู่
8. โลโก้ บ่าว-สาว 1 คู่
9. บูเก้ต์ 1 ช่อ
10. ตกแต่งสถานที่โดยรอบ (ไม่เกินจากงบประมาณ ดูจากสถานที่เป็นหลัก)*** สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

— ที่ Panda Flower Shop

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามคิว หรือ ดูหน้าร้านได้ที่

Panda flower (flower + studio)
082-328-3230,02-348-1262
Email : panda.4467@gmail.com,info@pandaflowery.com

 — ที่ Panda Flower Shop

 

 

Package for family

 

Package เอาใจครอบครัว พร้อม คูปอง ทรีทเมนท์นวดเท้า มูลค่า 290 บาท จำนวน 2 ใบ

ถ่ายเสร็จก็ไปนวดคลายเส้นกันต่อได้เลยจร้า ^_^

ที่ ไอดิน Beauty & Spa ทุกสาขา — ที่ Panda Flower Shop

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=564987843541222&set=a.564987760207897.1073741837.196002093773134&type=3&theater

 

สอบถามรายละเอียด 082-328-3230

 

 

Package Pre-Wedding

Package Pre-Wedding 

 

ใช้บริการกับทางร้านวันนี้ รับฟรี Gift Voucher จากทางเราได้เลยค่ะ ไม่มีจำนวนจำกัด

 

ฉลองเปิดร้านใหม่ จากราคาปกติ 19,900 บาท   เหลือเพียง Indoor …Package 17,900 B  *** ถ่ายได้ทุกมุมในร้าน ***  พร้อม คูปองเงินสด จาก ไอดิน Beauty & Spa   มูลค่า 1,000 บาท  – คูปอง นวดแผนไทย 120 นาที มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ – Gift Voucher coupon มูลค่า 500 บาท จำนวน 1 ใบ   ไม่จำกัดจำนวน จร้า ,,,,,,,, — ที่ Panda Flower Shop

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=564855103554496&set=a.564534303586576.1073741835.196002093773134&type=3&theater

 

Package out door 29,900

– ถ่ายภาพ out door ทั้งวัน
– ให้ไฟล์หมด ไม่มีการขายรูปเพิ่ม (ปรับแต่งแสงสี ไม่รีทัช)
– ชุดถ่ายทางร้าน จำนวน 1 คู่ (เจ้าสาว 1 ชุด เจ้าบ่าว 1 ชุด)
– ลูกค้านำมาเอง 2 – 4 ชุด
– แต่งหน้าทำผม ดูแลตลอดวัน
– ปรับแต่งภาพลงอัลบั้ม 20 -30 ภาพ
– อัลบั้ม LCD ขนาด 12 x 15 นิ้ว 20 หน้า จำนวน 1 เล่ม
– รูปพร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20 x 30 นิ้ว จำนวน 1 กรอบ

รับฟรี ……

คอร์สทรีทเมนต์ น้ำนม มูลค่า 1,980 บาท หรือ คูปองเงินสด มูลค่า 2,000 บาท จาก ไอดิน Beauty & Spa (ใช้ได้ทุกสาขา)

หมายเหตุ

– ไม่รวมค่าเข้าของทางสถานที่
– ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามระยะทาง (ไปเช้า เย็นกลับ)
– กรณีค้างคืน สอบถามรายละเอียด 082-328-3230
– คูปองนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

Package indoor or outdoor 45,000 ฿

– ถ่ายภาพในสตู Panda Flower หรือ outdoor ต่างจังหวัด (ไปเช้า – เย็นกลับ) ทั้งวัน
– รับไฟล์ทั้งหมด พร้อมปรับแสงสี (ไม่รีทัช) ไม่ขายไฟล์หรือภาพเพิ่ม
– ชุดถ่ายทางร้าน จำนวน 2 คู่ (เจ้าสาว 2 ชุด เจ้าบ่าว 2 ชุด)
– ลูกค้านำมาเอง 1 – 2 ชุด
– แต่งหน้าทำผมตามสไตล์ชุด (ดูแลตลอดวัน)
– รูป พร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 16 x 20 นิ้ว จำนวน 1 กรอบ
– รูป พร้อมกรอบหลุยส์ ขนาด 20 x 30 นิ้ว จำนวน 1 กรอบ
– อัลบั้ม LCD ขนาด 12 x15 นิ้ว 20 หน้า จำนวน 1 เล่ม
– ชุดวันจริง จำนวน 1 คู่ (ชุดวิวาห์ หรือ ชุดไทย) เลือกได้ 1 คู่
– พร้อมเครื่องประดับ
– ถ่ายภาพวันงาน 1 ช่วงเวลา (ช่างภาพ 2 คน)

รับฟรีทันที…คูปองเงินสด มูลค่า 2,000 บาท หรือ คูปองทรีทเมนท์ขัดผิว นวดน้ำนม 1,980 บาท จากไอดิน Beauty & Spa (ใช้ได้ทุกสาขา)

*** โปรดเช็คตารางงานก่อนจองมัดจำ…..

โปรดอ่าน สำคัญมาก….

– ลูกค้าสามารถใช้ราคานี้ถ่ายงาน Outdoor ต่างจังหวัดได้ โดยยังไม่รวมค่าเข้าของทางสถานที่ และค่าเดินทาง
– สำหรับชุดใส่งานจริง ลูกค้าต้องวางเงินมัดจำค่าประกันเสียหายตามระเบียบของร้าน
– สำหรับลูกค้าจัดงานที่ต่างจังหวัด จะมีค่าเดินทางของช่างภาพตามระยะทาง

สนใจติดต่อสอบถาม 082-328-3230

สถานที่สำหรับถ่ายพรี

Flower & Studio 

เปิดให้บริการแล้วค่ะ สถานที่ตึกคูหา 1 ห้อง ที่อัดแน่นด้วยมุมถ่ายรูปแนววินเทจหวานๆ พร้อมสวนจำลอง บรรยกาศ สวนชนบทอังกฤษ

สำหรับคู่รักที่ยังหาสถานที่ถ่ายภาพ Pre – Wedding หรือถ่ายวิดีโอ ขอนัดวันดูสถานที่ก่อนตัดสินใจใช้บริการได้ค่ะ

อัตราค่าบริการเพียง 3,000 บาท / วัน ต่อคู่ เท่านั้น หรือต้องการเช่าครึ่งวันเพียง 1,500 บาท

ทางเราติดแอร์ให้ทุกห้อง *** ยกเว้นห้องน้ำ*** บริการห้องแต่งตัว ซึ่งสามารถ่ายรูปได้อีกเช่นกัน

รายละเอียดของสถานที่
ชั้น 1 โชว์รูม ด้านล่างเป็นแนวร้านดอกไม้ และมุม Gallery แนววินเทจ มุมนั่งเล่น มุมสะสมถ้วยชามยุโรป

Show room,flower Shop

flower shop,show room

show room,flower shop

show room,flower shop

show room,flower shop

show room,flower shop

ชั้นลอย ฉากหนังสือจำนลองด้วยวอลล์เปเปอร์

ชั้นลอย

ชั้น 2 พบกับสตูหลัก ที่ได้จำลองมุมหวานๆ วินเทจ ทั้งโฟา ตู้ และม่านหลุยส์

มุมชั้น 2

มุมชั้น 2

ชั้น 2

ห้องแต่งตัว

ตู้เข้ามุม

ฉากสำเร็จขนาด 3 x 6 เมตร และห้องแต่งตัวที่คุณสามารถเปลี่ยนชุดและถ่ายรูปได้เช่นเดียวกัน

ชั้น 4 สวนจำลองแนวสวนชนบทอังกฤษ ด้วยฉากกำแพงอิฐ และต้นไม้นานาพันธุ์

สวนชนบท หญ้าเทียม

สวนจำลองหญ้าเทียม

สวนจำลองชั้น 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 082-328-3230,02-948-1262

*** เราให้อิสระเต็มที่ในการเก็บภาพในตึก ไม่จำเป็นต้องใช้แพ็คเก็จของทางร้าน ***

http://www.pandaflowery.com/

https://www.facebook.com/pandaflowershop