Package ขันหมาก + ตกแต่งสถานที่ (Package งานเช้า)

Package ขันหมาก + ตกแต่งสถานที่ (Package งานเช้า)

ตกแต่งสถานที่ งานเช้า 9,900 บาท

Package 9,900 ฿

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573200749353&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

1. ฉากขนาด 2.4 x 2.4 เมตร
– ตกแต่งด้วยดอกไม้เสมือนจริง
2. แสตนดอกไม้ซ้าย-ขวา หรือ กระถางโรมัน
3. โลโก้ บ่าว-สาว จำนวน 1 จุด
4. พานพุ่มรับน้ำ จำนวน 1 คู่ (ดอกไม้สด)
5. มาลัยบ่าว-สาว จำนวน 1 คู่ (ดอกไม้สด)
6. ชุดตั่งสีครีม – ทอง (อุปกรณ์ครบเช็ต)
7. พรมลายไทย สีครีม หรือ สีแดง
8. ช่อบูเก้ต์ (ดอกไม้สด) จำนวน 1 ช่อ*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

— ที่ Panda Flower Shop

แพ็คเก็จงานเช้า ตกแต่งสถานที่ 20,000 บาท (ดอกไม้สด)

Package 20,000

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559572910749382&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

1. ฉากขนาด 2.4 x 2.4 เมตร
– ออกแบบตามธีม (ไม่เกินจากงบประมาณ)
2. กระถางโรมัน ซ้าย – ขวา
3. ชุดตั่ง สีครีม – ทอง (ครบเช็ต)
4. พรมปูพื้น ลายไทย สีครีม หรือ สีแดง
5. พานพุ่มรับน้ำ 1 คู่
6. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
7. ช่อบูเก้ต์ 1 ช่อ
8. โลโก้บ่าว-สาว 1 จุด (ถ้าต้องการ)*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

— ที่ Panda Flower Shop

ชุดขันหมาก + ตกแต่งงานเช้า 20,000 บาท

ชุดขันหมก + ตกแต่งสถานที่งานเช้า 20,000 บาท

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559572840749389&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

ชุดขันหมาก
พานขันหมากเอก จำนวน 1 พาน
พานสินสอด จำนวน 1 พาน
พานแหวนหมั้น จำนวน 1 พานตกแต่งสถานที่
1.ฉากพิธี ขนาด 2.4 x 2.4 เมตร
ตกแต่งด้วยดอกไม้เสมือนจริง
โลโก้บ่าว สาว 1 จุด
2. แสตนดอกไม้ซ้าย – ขวา หรือ กระถางโรมัน
3. ชุดตั่ง สีครีม – ทอง อุปกรณ์ครบเซ็ต
4. มาลัย บ่าว-สาว 1 คู่
5. พานพุ่มรับน้ำ จำนวน 1 คู่
6. พรมสีครีม ลายไทย หรือ สีแดง จำนวน 1 ผืน

*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

ที่ Panda Flower Shop

แพ็คเก็จขันหมาก + ตกแต่งสถานที่งานเช้า 29,9000 บาท 

แพ็คเกจขันหมาก + ตกแต่งสถานที่งานเช้า 29,900 บาท

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573284082678&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

ขันหมาก ประกอบด้วย (ใบตอง ดอกไม้สด)

1. พานขันหมากเอก 1 พาน
2. พานสินสอดเงิน-ทอง 1 พาน
3. พานแหวนหมั้น 1 พาน
4. พานธูปเทียนแพร 1 พาน
5. พานเชิญขันหมาก 1 พาน
6. พานขนมมงคล 1 คู่ (พร้อมขนม)
7. พานต้นกล้วย + ต้นอ้อย 1 คู่
*** ทุกพานเป็นงานจากวังหญิง ***ตกแต่งสถานที่ ประกอบด้วย
1. ฉากขนาด 2.4 * 2.4 เมตร
ตกแตงด้วยดอกไม้เสมือนจริง
2. กระถางโรมัน ซ้าย-ขวา
3. ชุดตั่งสีครีม – ทอง (ครบเซ็ต)
4. พรมปูลายไทย สีครีมหรือ สีแดง
5. โลโก้ บ่าว-สาว 1 จุด (ถ้าต้องการ)
6. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่ (ดอกไม้สด)
7. ช่อบูเก้ต์ 1 ช่อ (ดอกไม้สด)
8. พานพุ่มรับน้ำ 1 คู่ (ดอกไม้สด)
9. พานแหวนประยุกต์ 1 คู่ (ดอกไม้สด)

*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

ที่ Panda Flower Shop

แพ็คเกจ ตกแต่งสถานที่ งานเช้า 29,900 บาท

แพ็คเกจ ตกแต่งสถานที่ งานเช้า 29,900 บาท

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573357416004&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

1. ฉากขนาด 2.4 * 2.4 เมตร
ออกแบบตามธีมงาน (ไม่เกินจากงบประมาณ)
2. กระถางโรมัน ซ้าย-ขวา
3. ชุดตั่งสีครีม ทอง (ครบเซ็ต)
4. พรมรองพื้น สีครีม หรือ สีแดง ลายไทย
5. มาลัยบ่าว-สาว จำนวน 1 คู่
6. พานพุ่มรับน้ำ จำนวน 1 คู่
7. โลโก้บ่าว-สาว 1 จุด (ถ้าต้องการ)
8. ช่อบูเก้ต์ 1 ช่อ
9. พานแหวนประยุกต์ จำนวน 1 คู่
10. ตกแต่งบริเวณในงาน (โดยไม่เกินจากงบประมาณ ดูสถานที่เป็นหลัก)

*** สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับพื้นที่ โดยไม่เกินจากงบประมาณ **

แพ็คเกจงานเช้า ขันหมาก + ตกแต่งสถานที่ 39,900 บาท

แพ็คเกจงานเช้า ขันหมาก + ตกแต่งสถานที่ 39,900 บาท

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573390749334&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

ชุดขันหมาก (ใบตอง ดอกไม้สด)
1. พานขันหมากเอก 1 พาน
2. พานสิสอดเงิน – ทอง 1 พาน
3. พานแหวนหม้น 1 พาน
4. พานธูปเทียนแพร 1 พาน
5. พานเชิญขันหมาก 1 พาน
6. พานขนมมงคล 1 คู่ (พร้อมขนม)
7. พานต้นกล้วย – ต้นอ้อย 1 คู่ตกแต่งสถานที่ (ดอกไม้สด)
1. ฉากขนาด 3 * 2.4 เมตร
– ออกแบบตามธีม (ไม่เกินจากงบประมาณ)
2. กระถางโรมันซ้าย – ขวา
3. ชุดตั่งสีครีม – ทอง (ครบเซ็ต)
4. พานพุ่มรับน้ำ 1 คู่
5. มาลัยบ่าว-สาว 1 คู่
6. พรมลายไทย สีครีม หรือ สีแดง
7. ช่อบูเก้ต์ 1 ช่อ
8. โลโก้ บ่าว-สาว (ถ้าต้องการ)

*** สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

— ที่ Panda Flower Shop

แพ็คเก็จงานเช้า ตกแต่งสถานที่ 39,900 บาท

แพ็คเกจงานเช้า ตกแต่งสถานที่ 39,900

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559573504082656&set=a.559572637416076.1073741829.196002093773134&type=3&theater

1. ฉากขนาด 3 – 4 * 2.4 เมตร
– ออกแบบตามธีม (ไม่เกินจางบประมาณ)
2. กระถางโรมันซ้าย – ขวา
3. ชุดตั่งสีตรีม-ทอง (ครบเซ็ต)
4. พรมปูพื้นลายไทย สีครีม หรือ สีแดง
5. พานพุ่มรับน้ำ 1 คู๋
6. พานแหวนประยุกต์ 1 คู่
7. มาลัย บ่าว-สาว 1 คู่
8. โลโก้ บ่าว-สาว 1 คู่
9. บูเก้ต์ 1 ช่อ
10. ตกแต่งสถานที่โดยรอบ (ไม่เกินจากงบประมาณ ดูจากสถานที่เป็นหลัก)*** สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่เกินจากงบประมาณ ***

— ที่ Panda Flower Shop

หมายเหตุ

ติดต่อสอบถามคิว หรือ ดูหน้าร้านได้ที่

Panda flower (flower + studio)
082-328-3230,02-348-1262
Email : panda.4467@gmail.com,info@pandaflowery.com

 — ที่ Panda Flower Shop

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s